Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Mihaela Šiloboda uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Školi.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem 37b, 10435 Sveti Martin pod Okićem
  • Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
  • Putem elektronske pošte e-mail: pristupinfo@os-msiloboda.skole.hr 
  • Putem telefona na broj 01 3382 346 o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu  zabilješku

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Osnovna škola Mihaela Šiloboda može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno članku 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.).

Osnovna škola Mihaela Šiloboda ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u „Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće 2022.

Godišnje izvješće 2022.

Godisnje_izvjesce 2021

izvjesce 2021

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce za 2018.

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Izvjesce_za_2017._godinu

Izvjesce_za_2017.godinu

Odluka_o_imenovanju__sluzbenika_za_informiranje_2016