O školi

Osnovna škola Mihaela Šiloboda objedinjava rad matične škole u Svetom Martinu pod Okićem i tri područne škole – u Klakama, Pavučnjaku i Rakovom Potoku.

Nastava se odvija u jednom, jutarnjem turnusu.

Školske godine 2022./2023. ima ukupno 327 učenika u 21 razrednih odjeljenja od kojih je 16 u matičnoj školi.

PŠ Klake ima jedno kombinirano odjeljenje, dok PŠ Pavučnjak i PŠ Rakov Potok imaju dva kombinirana odjeljenja.

Samoborski učitelj i književnik Joža Prudeus  napisao je pjesmu o našoj školi :

Škola pod Okićem

Sveti Martin gori vu bregima,

dragem Bogu nigdar za leđima.

Gledi sunce, zvezde i tak treba,

selo drago spod plavega neba.

V sredi sela, med brege se sela

kakti golub, kak grlica bela,

škola kak mlin vu kojem se dela

prek sto leta najfinija mela.

Bogu v cirkvu, za narod vu školu,

za Horvatsku i lepšu i bolu.

Sveti Martin pod Okićem škola –

sjetva, žetva s učitelskih pola.

Sveti Martin velki med svecima,

naša škola velka med velkima

po đakima kaj se marno vuče

da bu zutra lepše neg je juče!